Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora przedszkola. Organizacja pracy i bieżące funkcjonowanie placówki.

V. Umowy po zmianach w Kodeksie pracy § wymagany

 1. Odmowa dyrektora na wniosek o zmianę warunków zatrudnienia (art. 293 Kodeksu pracy)
 2. Pismo do związków zawodowych o zamiarze rozwiązania umowy o pracę na czas określony (dotyczy nauczyciela)
 3. Pismo do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy pracownika zatrudnionego na czas określony/nieokreślony
 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
 5. Umowa o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym
 7. Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym (dotychczasowym kontraktowym)
 8. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem na zastępstwo
 9. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem początkującym
 10. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem początkującym (w przypadku braku oceny pracy)
 11. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem zawarta w ramach potrzeb podyktowanych organizacją nauczania
 12. Umowa o pracę na czas określony z osobą nieposiadającą kwalifikacji (przyczyny organizacyjne)
 13. Umowa o pracę na okres próbny
 14. Umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela z osobą nieposiadającą kwalifikacji
 15. Umowa o pracę wg art. 15 – osoba niebędąca nauczycielem
 16. Umowa o pracę z nauczycielem początkującym bez przygotowania pedagogicznego
 17. Wniosek nauczyciela o zmianę warunków zatrudnienia (art. 293 Kodeksu pracy)
 18. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony/nieokreślony

VI. Zmiana i rozwiązywanie zatrudnienia nauczycieli § wymagany

 1. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 2. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
 3. Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi
 4. Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych
 5. Odmowa dokonania sprostowania w świadectwie pracy
 6. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy
 7. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie
 8. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę na inne stanowisko w tej samej szkole
 9. Przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej szkole
 10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i niezłożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny
 11. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę
 12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 14. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
 15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
 17. Rozwiązanie umowy o pracę podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
 18. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
 19. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 20. Wniosek o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy
 21. Wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 KN
 22. Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 23. Zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela
 24. Zgoda nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe

XVI. Narzędziownik wychowawcy i nauczyciela § wymagany

 1. Notatka z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia
 2. Zgoda na podawanie leków dziecku