Konkurs na dyrektora, prawo wewnątrzszkolne, zatrudnianie od 15.02.2024

VI. Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczyciel § wymagany

 1. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 2. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
 3. Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi
 4. Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych
 5. Odmowa dokonania sprostowania w świadectwie pracy
 6. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy
 7. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie
 8. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę na inne stanowisko w tej samej szkole
 9. Przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej szkole
 10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i niezłożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny
 11. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę
 12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
 14. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
 17. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
 18. Rozwiązanie umowy o pracę podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
 19. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
 20. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 21. Wniosek o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy
 22. Wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 KN
 23. Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 24. Zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela
 25. Zgoda nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe