ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.

IV. Plan pracy § wymagany

 1. Roczny plan pracy przedszkola

X. Sprawy kadrowe § wymagany

 1. Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem
 2. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 3. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne w sprawie o naruszenie praw i dobra dziecka
 4. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela
 5. Informacja o przekształceniu umowy o pracę na czas określony
 6. Informacja o warunkach zatrudnienia
 7. Odpowiedź na sprzeciw wobec kary porządkowej
 8. Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie pensum w innej placówce lub innych placówkach oświatowych na innym stanowisku niż dotychczasowe
 9. Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
 10. Pismo w sprawie skrócenia okresu zobowiązania nauczyciela do uzupełniania pensum
 11. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
 12. Pozew o uchylenie kary porządkowej
 13. Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 14. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 15. Skierowanie na badanie wstępne
 16. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
 17. Sprzeciw wobec kary porządkowej
 18. Świadectwo pracy
 19. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
 20. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela na postawie art. 10 ust. 9 KN
 21. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
 22. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci nauczyciela
 23. Wzór umowy o pracę na czas określony (z Kodeksu pracy)
 24. Wzór umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela
 25. Wzór umowy o pracę nauczyciela zawartej na czas określony z przyczyn organizacyjnych
 26. Wzór umowy o pracę z osobą niebędącą nauczycielem (art. 15 UPO)
 27. Wzór umowy z osobą nieposiadającą przygotowania pedagogicznego
 28. Wzór umowy-zlecenia
 29. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego