REGULAMIN SPRZEDAŻY

§ 1

DEFINICJE

 1. Wydawnictwo – podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298, zajmujący się sprzedażą towarów (publikacje i czasopisma) oraz świadczący usługi (dostęp do serwisów internetowych dla profesjonalistów; organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i e-kursów).
 2. Zamawiający – osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Wydawnictwem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Jak również osoba fizyczna zawierająca umowę z Wydawnictwem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Portalu oraz zasady i warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Wydawnictwo oferowanych poprzez Portal.
 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Wydawnictwo, dostępny pod adresem: www.nowynadzorpedagogiczny.pl
 5. Produkty – towary i usługi będące przedmiotem umowy z Zamawiającym, dostępne i świadczone przez Wydawnictwo poprzez Portal.
 6. Okres abonamentu – czas, przez który Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktów, zależny od wybranej przez Zamawiającego oferty, określonej każdorazowo na stronach Portalu.
 7. Cena - ceny Produktów oferowanych przez Wydawnictwo na stronach Portalu są cenami netto, nie uwzględniają one kosztów pakowania i dostarczenia towarów. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 8. Zapłata – data uznania rachunku bankowego Wydawnictwa lub data faktycznego otrzymania należności przez Wydawnictwo.


§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459), określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem dokonywanych poprzez Portal.
 2. Umowy nie są zawierane drogą telefoniczną.
 3. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.
 4. Konsumenci (w rozumieniu art. 221 kc) zainteresowani produktami Wydawnictwa oferowanymi na stronach Portalu proszeni są o bezpośredni kontakt z Wydawnictwem, m.in. pisząc na adres kontakt@nowynadzorpedagogiczny.pl.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie poprzez Portal składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie na stronach Portalu.
 6. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla zakupu produktu oferowanego poprzez Portal.


§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Składając zamówienie na Portalu, Zamawiający rejestruje jednocześnie konto użytkownika, które umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich treści cyfrowych zamieszczonych na Portalu.
 2. Podczas rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Portalu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do serwisu na indywidulanym koncie.
 3. Dostęp do konta jest zabezpieczony hasłem utworzonym przez Zamawiającego. Zamawiający powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu go w poufności. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Zamawiającego danych logowania do Portalu osobom trzecim.
 4. W ramach rejestracji konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany podczas rejestracji adres e-mail. Dokonując rejestracji konta, Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Warunkiem skorzystania z Portalu i oferowanych na jego stronach Produktów jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez urządzenie końcowe Zamawiającego: stabilny dostęp do sieci Internet, aktualna przeglądarka internetowa. Spełnienie powyższych wymagań technicznych leży po stronie Zamawiającego, na którym spoczywają wszelkie koszty z tym związane.


§ 4

ZAMÓWIENIE

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i jego realizacji jest poprawne wypełnienie pól formularza zamówienia, potwierdzenie zamówienia oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia należy podać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko;
  2. w przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
   1. nazwa podmiotu,
   2. numer NIP,
   3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko,
   4. adres wraz z kodem pocztowym,
   5. e-mail oraz telefon kontaktowy.
  3. w przypadku, gdy Zamawiający jest osoba fizyczna nabywająca Produkty w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres wraz z kodem pocztowym,
   3. e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający składa Wydawnictwu ofertę na zakup Produktów objętych zamówieniem. Sam fakt złożenia przez Zamawiającego powyższego oświadczenia nie oznacza zawarcia z Wydawnictwem wiążącej umowy. Umowa zostaje zawarta między stronami dopiero w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty, o której mowa w ust. 9.
 4. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 5. Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach pracy Wydawnictwa w dni robocze.
 6. W celu złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru typu Produktu, sposobu i adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiona faktura VAT oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.
 7. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
 8. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający oświadcza, że nie jest konsumentem i dokonany w Portalu zakup jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiający jest o tym fakcie informowany e-mailem lub telefonicznie. Zamawiający ma wówczas w ciągu 2 dni prawo do rezygnacji z zamówienia lub żądania dostarczenia zamówienia w terminie późniejszym.


§ 4

PŁATNOŚĆ

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty całej ceny wraz z podatkiem VAT oraz kosztów dostawy.
 2. Płatność za zamówione Produkty odbywa się w formie przedpłaty lub płatności online w końcowym etapie procesu zamówienia.
 3. Zamawiający upoważnia Wydawnictwo na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.


§ 6

DOSTĘP

 1. Dostawa publikacji elektronicznych Produktów i zasobów cyfrowych odbywa się poprzez konto użytkownika na Portalu lub bezpośrednio na stronach Portalu po dokonaniu Zapłaty.
 2. Po upłynięciu okresu abonamentu Zamawiający traci dostęp do Produktów i zasobów cyfrowych Portalu.


§ 7

PRODUKTY

 1. Wydawnictwo oferuje Zamawiającym dostęp poprzez Portal do specjalistycznej wzorcowej dokumentacji (przygotowanej w wersji elektronicznej) wraz z dodatkowymi usługami, dostępnej wyłącznie w modelu abonamentowym (okres abonamentu).
 2. Opis każdego z Produktów i jego aktualna cena dostępna jest na stronach Portalu.


§ 8

ABONAMENT

 1. Dostęp do Produktów może być oferowany na różny okres czasu. Zamawiający dokonuje wyboru czasu trwania abonamentu, w ramach dostępnych opcji.
 2. Wersje elektroniczne czasopism oraz materiały dodatkowe są dostępne przez konto użytkownika.
 3. Dostęp do zasobów cyfrowych może być jednocześnie realizowany maksymalnie z dwóch urządzeń (stacjonarnych lub mobilnych). Zasoby cyfrowe mogą ulegać zmianom (uzupełnieniom, aktualizacjom, reorganizacjom). Wydawca nie ma obowiązku każdorazowego informowania Zamawiającego o zakresie zmian.
 4. Zamawiający opłaca z góry cały okres abonamentu.
 5. Przerwanie ciągłości okresu abonamentu skutkuje dezaktywacją dostępu do zasobów cyfrowych. W przypadku odnowienia abonamentu na kolejny okres dostęp do Produktów jest ponownie przywracany.
 6. Zamawiający jest informowany o upływie bieżącego okresu abonamentu miesiąc przed jego zakończeniem. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia podczas rejestracji.
 7. Po upływie okresu bieżącego abonamentu, okres abonamentu zostaje odnowiony bez konieczności składania nowego zamówienia.
 8. Abonamentu nie ulegnie odnowieniu, o którym mowa w ustępie powyżej, jeżeli Zamawiający dokona jego wypowiedzenia zgodnie z § 9 ust. 2.


§ 9

REZYGNACJA Z PRENUMERATY

 1. Zamawiający może złożyć rezygnacje z abonamentu w czasie jego trwania. Rezygnacja nie oznacza przerwania już opłaconego bieżącego okresu abonamentu. Tym samym dostęp do zasobów cyfrowych Zamawiającego jest aktywny do końca bieżącego okresu abonamentu. Oświadczenie woli o rezygnacji z abonamentu ma ten skutek, że po upływie bieżącego okresu abonament nie zostanie odnowiony.
 2. Rezygnację z dalszego abonamentu można złożyć najpóźniej na 14 dni przed upływem bieżącego okresu abonamentu.
 3. Oświadczenie woli o rezygnacji z prenumeraty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, wysyłając stosowną informację na numer faksu 61 847 11 35 lub adres e-mail kontakt@nowynadzorpedagogiczny.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji Wydawnictwo potwierdza jego przyjęcie, wysyłając email do Zamawiającego na adres podany podczas rejestracji lub wskazany w oświadczeniu o rezygnacji.


§ 10

REKLAMACJE

 1. Zamawiający ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na oferowane towary lub usługi. Reklamacja winna zostać złożona w terminie 3 dni od daty stwierdzenia jej podstaw.
 2. Reklamację należy przesłać na adres Wydawnictwa lub adres e-mail: kontakt@nowynadzorpedagogiczny.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy i/lub e-mail), Zamówienie oraz opis problemu.
 4. Wydawnictwo ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 30 dni od jej otrzymania, powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego rozwiązania sprawy. Jeżeli w w/w terminie Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.


§ 11

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronach Portalu.
 4. Zakładając konto w Portalu i składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo może uniemożliwić dokonywanie przez Zamawiającego zakupów lub korzystania ze świadczonych przez Wydawnictwo usług.
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy oraz w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych droga elektroniczną.
 6. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


§ 12

PRAWO AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Portalu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i treści, należą do Wydawnictwa, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zamawiający nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób treści Portalu, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 3. Wszelkie zawarte w Portalu treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące.


§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy.
 2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, strony - w przypadku braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Wydawnictwa.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2018 r.