Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

II. Ocena pracy nauczyciela - nowe przepisy § wymagany

 1. Arkusz analizy działań nauczyciela – procedura oceny pracy nauczyciela
 2. Arkusz analizy działań nauczyciela dla dyrektora – procedura oceny pracy nauczyciela
 3. Arkusz samooceny pracy własnej nauczyciela
 4. Cząstkowa ocena pracy
 5. Informacja o dodatkowym kryterium oceny pracy
 6. Karta oceny pracy nauczyciela przedszkola
 7. Ocena pracy nauczyciela – spełnienie kryteriów dodatkowych
 8. Ocena pracy nauczyciela – spełnienie kryteriów obowiązkowych
 9. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
 10. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
 11. Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
 12. Opinia w sprawie oceny pracy dyrektora
 13. Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy dyrektora
 14. Powołanie zespołu oceniającego
 15. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli
 16. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego
 17. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy
 18. Wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny pracy
 19. Wniosek dyrektora przedszkola o ocenę pracy
 20. Wniosek o dokonanie oceny pracy
 21. Wniosek o opinię rady programowej kolegium w sprawie oceny pracy dyrektora
 22. Wniosek o opinię rady przedszkola lub placówki w sprawie oceny pracy dyrektora przedszkola artystycznej
 23. Wniosek o opinię rady przedszkola w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 24. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 25. Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora
 26. Wniosek o opinię zakładowych organizacji związkowych w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 27. Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii
 28. Wskazanie kryterium oceny pracy dyrektora
 29. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy
 30. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
 31. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia zespołu oceniającego
 32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 33. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 34. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela
 35. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy
 36. Zawiadomienie związku zawodowego o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy

XIII. Urlopy związane z narodzinami lub wychowywaniem dziecka § wymagany

 1. Wniosek o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
 2. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym
 3. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy
 4. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
 5. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego
 6. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku przerwania przez ubezpieczoną pobierania zasiłku macierzyńskiego ze względu na stan zdrowia
 7. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu
 8. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem
 9. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego
 10. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego
 11. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu
 12. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy