[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!

Porady ekspertów

Pytanie31.01.2014

Na czym polega różnica pomiędzy zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi a dydaktyczno - wyrównawczymi?

Nadzorwprzedszkolu.pl - Ekspert Mariola Oporska
																		Mariola Oporska Ekspert ds. nadzoru pedagogicznego
Zadaj pytanie

Odpowiedź eksperta

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

 

Liczba uczniów nie może przekraczać 8 – oznacza to, że zajęcia te są  organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (absencja na zajęciach szkolnych, trudności z opanowaniem treści i kształceniem umiejętności przedmiotowych, konieczność stopniowania trudności zadań, dochodzenie do rozwiązań po wcześniejszym przećwiczeniu danej umiejętności.).

 

Zajęcia te prowadzącą nauczyciele poszczególnych przedmiotów w zależności od potrzeb ucznia – np. matematyk prowadzi zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.
Zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych nie organizuje się w przedszkolu.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  - organizuje się dla uczniów:
•    Z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
•    Specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
Liczba uczniów do 5. Zajęcia te prowadzą specjaliści posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia te organizuje się w przedszkolu.

 

Termin zajęcia korekcyjno - kompensacyjne zawiera w swej treści elementy pracy korekcyjnej, tj. usprawnianie deficytów rozwojowych (korekta od łac. correctus - poprawiony) i wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Korekta to poprawa działania zaburzonych obszarów przez ich ćwiczenie. Kompensacja może być interpretowana dwojako. Kompensacja (z łac. compensatio – wyrównywanie) może być rozumiana jako wyrównywanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także jako wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną. Termin zajęcia korekcyjno- kompensacyjne uwzględnia pełen zakres terapii pedagogicznej.

 

Podstawa prawna – Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.