[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:15
Statut przedszkola

Statut przedszkola tworzony jest również na podstawie uchwał organu prowadzącego placówkę dotyczących funkcjonowania przedszkoli oraz zasad odpłatności za przedszkole. Dokument reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania przedszkola. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67/96 poz. 329 – tekst jednolity ze zmianami z 2006 r. Dz. U. Nr 144/2006 poz.1043, ze zmianami z dn. 11 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 80 poz. 542); Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624); Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. nr 13/1996 poz. 240 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami); Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – (Dz. U. nr 19/1982 poz.329 ze zmianami z dnia18 lutego 2000r., ze zmianami z dnia 11 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 80 poz. 542); Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy – (Dz. U. nr 24/1974 poz.141 z późniejszymi zmianami); Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. nr 120/1991 poz. 526 art. 50 pkt 1 ust. 2 p.1); „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17); Rozporzadzenie MEN z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2009r.nr 168.poz. 1324); Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1490); Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69); Rozporządzenie MENiS z dnia 8.11.2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.z 2001r. Nr 135 poz. 1516).

Podgląd stron

Statut przedszkola - strona 1 z 15
Statut przedszkola - strona 2 z 15
Statut przedszkola - strona 3 z 15
Statut przedszkola - strona 4 z 15
Statut przedszkola - strona 5 z 15
Statut przedszkola - strona 6 z 15
Statut przedszkola - strona 7 z 15
Statut przedszkola - strona 8 z 15
Statut przedszkola - strona 9 z 15
Statut przedszkola - strona 10 z 15
Statut przedszkola - strona 11 z 15
Statut przedszkola - strona 12 z 15
Statut przedszkola - strona 13 z 15
Statut przedszkola - strona 14 z 15
Statut przedszkola - strona 15 z 15
Dokument należy do zestawu
Pakiet: Wrzesień 2014

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2014/2015 w przedszkolu

Zobacz zawartość pakietu